Generelle vilkår

Family Sports Club (gjeldende fra 1.3.2023)

Generelt

Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder samtlige Family Sports Club sentre. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir. Nederst i vilkårene står en oversikt over de forskjellige juridiske enhetene (selskapene) i Family Sports Club.

Family Sports Club har ulike typer av medlemskap som reguleres i disse vilkårene:

Basic, Standard og andre ordinære medlemskap (som idrettsmedlemskap, bedriftsmedlemskap m.m).

All In medlemskap, som også inkluderer behandlingsavtale.

Spesielle medlemskap som medlemskap for livsstilsendring og vektreduksjon, tidsbegrenset medlemskap, online-medlemskap.

Disse vilkårene regulerer også tjenestene personlig trener.

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Family Sports Club sin nettside, fsc.no.

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

Ved registrering, kjøp av medlemskap eller annen tjeneste bekrefter vedkommende at alle oppgitte opplysninger er korrekte.

Medlemskap

Medlemskap i Family Sports Club kan tegnes av personer som:

Har en allmenn god helsetilstand og vurderer egen fysisk form god nok til å utnytte tilbudet til Family Sports Club.

Ikke har utestående gjeld tilknyttet medlemskap i Family Sports Club.

Ikke tidligere er blitt utestengt fra ett eller flere sentre i Family Sports Club

Er mellom 13 og 15 år, men foresatt(e) må signere for medlemskapet ved innmelding, og er juridisk ansvarlig for medlemskapet. Foresatt(e) blir med da ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.

Personer under 18 år, men som har fylt 15 år. Da kun medlemskap uten bindingstid. Dersom medlemskapet signeres av foresatt(e) kan også personer i alderen 15 til 18 år tegne medlemskap med bindingstid. I slikt tilfelle er foresatt(e) juridisk ansvarlig for medlemskapet.

Family Sports Club forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Tilbud om organisert trening som gruppetrening, kurs, personlig trening og annen aktivitet organisert av senteret vil variere ift. sesong, ferie, helligdager, og vil kunne endres basert på etterspørsel. Medlemmet kan oppleve kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold.

Aldersgrense

Aldersgrense for å trene hos Family Sports Club er 13 år.

Senteret har aldersbetingede regler for gruppen 13-17 år. Medlemmer under 17 år plikter å følge senterets opplæringsopplegg eller få eget treningsopplegg godkjent av senterets personale. Etter utført opplæring i regi av senteret er foresatt(e) ansvarlig for medlemmet så lenge medlem er i alderen 13 - 17 år, og har signert for medlemskapet. Egne treningstider og regler kan gjelde for denne aldersgruppen. I den måneden medlemmet fyller 17 år justeres månedsavgiften automatisk til gjeldende ordinære pris. Student, bedrifts eller familierabatt kan være gjeldende, men det er medlemmets ansvar å kreve rabatten.

Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemmet kan ikke gi andre tilgang til senteret i bemannet eller ubemannet åpningstid uten avtale med senteret. Family Sports Club har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte i morselskap eller det enkelte senter.

Gjestetrening og overflytting av medlemskap

Medlemskapet inngås på et senter, og dette senteret anses som hovedsenteret. Flere medlemskap gir tilgang til å trene på andre sentre, og medlemmet kan fritt besøke andre Family-sentre. Dersom medlemmet har flere besøk på et senter som ikke er hovedsenter i en periode på 30 dager, vil Family gjøre dette senteret til hovedsenter for medlemmer. Medlemskapet endres til tilsvarende medlemskap på det nye hovedsenteret. Prisene kan variere, og vil kunne gå opp eller ned når endringen skjer. Det er medlemmets ansvar til å være orientert på dette.

Varighet og opphør

Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil ha bindingstid på 12 måneder, og deretter en måneds oppsigelsestid. Ved kjøp av medlemskap uten bindingstid er oppsigelsestiden en måned.

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden. Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på et Family-senter. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Family Sports Club.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Family Sports Club innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Family Sports Club-senter. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside: (lenke) Dersom medlemmet starter å trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt.

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende, og det ikke er mulig med overføring til et annet treningssenter i Family Sports Club, frafalles bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig

Endringer i avtale

Family Sports Club har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Family Sports Club forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft.

Endringer Family Sports Club antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft , og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid.

Sperring og heving av medlemskap

Family Sports Club har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

- mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter.

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, etter mottatt skriftlig advarsel

- brudd på Family Sports Club sin Antidopingpolicy.

- misbruk av medlemskort.

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

Frys av medlemskap

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum én måned og maksimalt tre måneder. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum 12 fullt betalende måneder. Unntatt er medlemskap uten bindingstid. Dersom frys av medlemskap skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere dette med legeattest, som spesifiserer at medlemmet ikke kan utøve fysisk aktivitet og at det ikke kan tilrettelegges for alternativ aktivitet.

Midlertidig avbrudd i forbindelse med ferie kan kun benyttes i de tilfeller der medlemmet har kjøpt tilleggsproduktet Frys Forsikring. Frys Forsikring gir rett til frys i angitte antall måneder, og forplikter medlemmet til å betale 12 måneders Frys Forsikring til angitt pris. Frys Forsikring har 12 måneders bindingstid uavhengig av bindingstiden på medlemskapet, og kan inngås når medlemskapet inngås eller på et senere tidspunkt. Spesielle betingelser gjelder for familiemedlemskap.

Ved frys av medlemskap for medlemmer som har Familiemedlemskap fryses hele medlemskapet for samtlige medlemmer som inngår i medlemskapet.

Rabatter

Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

Medlemskort og legitimasjon

Family Sports Club benytter en app for besøksregistrering, åpne døren ved ubemannet åpningstid og registrering av oppmøte til gruppetrening. Tilgang krever aktivt medlemskap. Medlem kan etter ønske velge å kjøpe et fysisk medlemskort til den pris som oppgis i resepsjonen. App eller fysisk kort skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemskortet og app er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Family Sports Club tilsvarende 6 måneders medlemsavgift. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Family Sports Club.

Betalingsbetingelser

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Family Sports Club til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.

Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.    

Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Family Sports Club kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

Medlemmet kan benytte automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling) også i forbindelse med kjøp av andre varer og tjenester levert av Family Sports Club. Betalingsinformasjon kan endres på min side på fsc.no ved å logge inn med oppgitt e-postadresse. Der finnes også opplysninger om medlemskap og månedspris.

Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

Medlemmet er pliktig til a umiddelbart gi skriftlig beskjed til Family Sports Club hvis det skjer endring av noen av medlemmets personopplysninger slik som navn, adresse, telefon eller e-mail. Family Sports Club har ikke ansvar for de tilfellene der en eventuell betalingspåminnelse eller informasjon ikke mottas på medlemmets til enhver tid aktuelle og oppgitte personopplysninger.

Årlig administrasjonsavgift

Administrasjonsgebyr på kr 299,- tilkommer en gang pr kalenderår. Gjelder for alle medlemskap, foruten All In Familiemedlemskap der beløpet er 600 kr årlig selv om det er flere enn to medlemmer. Dersom et medlem avslutter sitt medlemskap, og senere samme år tegner nytt medlemskap tilkommer nytt administrasjonsgebyr.

Trening på eget ansvar, og ansvar for personlige eiendeler

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

Treningssenteret kan ha ubemannet åpningstid, og medlemmet som benytter treningssenteret i ubemannet åpningstid må være klar over det ikke er personal til stede i dette tidsrommet. Medlemmet er kjent med den risiko at uønsket hendelse kan oppstå, og at personalet da ikke er til stede for å veilede.

Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

Ubemannet åpningstid, og sikkerhet ved bruk av senteret i ubetjent åpningstid

Treningssenteret kan ha helt eller delvis ubemannet åpningstid. Enkelte medlemskap gir rettighet til å trene i ubemannet åpningstid. Medlemmet må på ingen tidspunkt slippe inn andre som ikke har kort på treningssenteret. Dersom kan treningssenteret ilegges gebyr tilsvarende 6 måneders treningsavgift og avslutte medlemskapet uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift for inneværende måned.

Ved trening i ubemannet åpningstid plikter medlemmet å gjøre seg kjent med brannrutiner og hvor nødutgang er plassert, slik at man ved uønsket hendelse kan forlate bygningen trygt. Brannrutiner finnes hengt opp med sentral plassering på senteret. Alle nødutganger er merket.

Dersom medlemmet oppdager det som kan være uønsket hendelse, som brann, tyveri e.l. bes medlem om å varsle senterledelse. Nummeret til vakttelefon finnes på samme oppslag som brannrutiner. En rekke sentre har hjertestarter. Dersom det aktuelle senteret har hjertestarter, skal informasjon om plassering finnes sammen med eller i nærheten av oppslag knyttet til brannrutiner. Ved akutt hendelse ring Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113.

Overvåkning

Senterets kan være kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir alltid utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

Personvern og markedsføring

Family Sports Club vil til enhver tid behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på nettsiden.

Family Sport Club behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved inngåelsen av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at senteret registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) samt medlemmets bruk av senterets tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Family Sports Club. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Family Sports Club v/CEO.

Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve treningshistorikken slettet dersom ønskelig, også i medlemsperioden. Family Sports Club vil da bekrefte mottatt melding om sletting og bekrefte sletting så snart dette er gjort.

Utlevering av opplysninger til utenforstående knyttet til medlemmet kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

Ved inngåelse av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at Family Sports Club kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post, telefon m.fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedshenvendelser ved å kontakte senteret. Markedsaktivitet basert på samtykke kan medlemmer selv administrere. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår, endringer av medlemsavtalen eller annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre medlemsavtalen

Medlemmet plikter å informere Family Sports Club om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Family Sports Club via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Family Sports Club er tilgjengelig på Family Sports Club nettside (www.fsc.no).

Antidopingpolicy

Family Sports Club har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Family Sports Club stiller krav til at medlemmet tar avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Family Sports Club rett til å heve avtalen.

Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se oppdatert liste på www.antidoping.no

Family Sports Club har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/hun befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av treningskontrakt, og Family Sports Club har anledning til å heve treningskontakten.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på «Treningssenter» kan bli politianmeldt.

Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Family Sports Club Antidopingpolicy og innrette seg deretter.

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning

Family Sports Club er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Family Sports Club sin kontroll, og som Family Sports Club ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Treningskontrakten er underlagt norsk lov.

Tvister mellom medlemmet og Family Sports Club skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler, med Bergen som verneting.

All In - medlemskapet

All In er et treningsmedlemskap som inkluderer en behandlingsavtale. Behandlingsavtalen leveres av Family Sports Club sitt søsterselskap Frisk-Sentralen AS, som er en egen juridisk enhet. Du kan se betingelser og vilkår for behandlingsavtalen lenger ned.. I tillegg omfatter All in tilgang til alle sentrene i Family Sports Club, gruppetimer samt andre lokale fordeler, se nærmere beskrivelse på fsc.no.

Online-medlemskap

Online-medlemskap (E-helse) gir tilgang til behandlingsavtale med online helsetjenester, samt online-trening. Online helsetjenester som er inkludert i online-medlemskap leveres av Family Sports Club sitt søsterselskap Frisk-Sentralen AS, som er en egen juridisk enhet. Du kan klikke her for å se betingelser og vilkår for behandlingsavtalen. Tilbudet knyttet til online-trening leveres gjennom app og nettside. Tjenestene kan variere og kan leveres av tredjepart. Det kan forekomme endring i online-tilbudet uten forvarsel.

All In Familiemedlemskap

Familiemedlemskap er medlemskap til hele familien til en rabattert pris. Familiemedlemskap er et All In medlemskap og tilbys på utvalgte sentre. Familiemedlemskapene kan tegnes for to til fem familiemedlemmer. Medlemmene som inngår i Familiemedlemskapet må ha samme folkeregistrerte adresse.

Det er en begrensning på fem familiemedlemmer som kan inkluderes i medlemskapet. Familiemedlemskapet skal ha en fast betaler som betaler for hele familien. Ved frys av Familiemedlemskap fryses hele Familiemedlemskapet for samtlige familiemedlemmer som inngår i medlemskapet. Ved frys kreves det at samtlige fryser medlemskapene sine under den aktuelle tiden. Familiemedlemskapet kan ikke kombineres med andre rabatter og lignende. Ungdom under 15 år må ha fullført Studiolappen eller annet tilsvarende opplæringsopplegg for trening på treningssenter for å kunne inngå i Familiemedlemskapet. Andre treningskurs og treningsopplegg kan godkjennes etter avtale med treningssenteret. Flere sentre har begrensninger for medlemmer under 15 år, blant annet restriksjoner knyttet til åpningstider og besøkstider.

Særskilte vilkår knyttet til personlig trening

Kontrakten gjelder for den som er beskrevet i feltet Kunde og kan ikke overdras andre. Det er ikke mulighet til å videreselge eller overføre resterende PT klipp til andre personer. Avtalen er inngått mellom Kunde og senter. Senteret kan tildele kunde ny Personlig Trener dersom nødvendig, for å sikre leveranse av tjenesten.

Betingelser

I tillegg til kontrakten kan enkelte særskilte vilkår gjelde for enkelte tjenester og/eller tilbud. Du må være over 18 år for å inngå kontrakt. Er du under 18, men over 16 år, kan kontrakten kun undertegnes av deg og dine foresatte etter samtale med og under påsyn av din PT. Er du under 18 år vil vi kun akseptere foresatte som betaler av kontrakt.

Helse og Trening

Din PT er en spesialist på trening av friske personer og du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene med Personlig Trener. Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt. Har du skader eller plager som kan ha innvirkning på din trening så er det viktig at du opplyser din PT om dette. Det er opp til din PT å vurdere om hun/han har den kompetansen som er nødvendig for å utføre en forsvarlig trening ut fra informasjonen som blir gitt. Kunde er selv ansvarlig for sin egen helse. Kunde må kontakte sin lege eller annen primærhelsetjeneste ved usikkerhet rundt sin egen helse.

Gjennomføring av PT timen

Du møter til timen til avtalt tid, iført bekledning som er i tråd med våre trivselsregler og praktisk i forhold til fysisk aktivitet. Ta med vann/drikke. Er du avhengig av medisiner (astma eller lignende) så er det ditt ansvar å ha med disse ved behov. Du skal signere for oppmøte ved hver time. Dette gjelder ikke PT Online, hvor timene forfaller etter avtalt tid. Dersom du kommer for sent til timen blir din treningstid forkortet tilsvarende. Ved PT-gruppe går timen til avtalt tid, og du blir automatisk trukket for timen uavhengig av oppmøte.

Kan du ikke møte til timen plikter du å gi din PT beskjed om dette senest 24 timer før timens start. Dersom dette ikke skjer så ansees timen utført og du må betale for denne som en vanlig treningstime.

Alle avtaler skal gjennomføres innenfor en periode på 12 mnd. etter signert avtale, unntak avtales med PT. Timer som ikke er benyttet forfaller automatisk 12 mnd. etter signert avtale.

Sykdom

Dersom du blir syk plikter du, uten unødig opphold, å gi beskjed til din PT. Beskjeden gis direkte til din PT via tlf, sms eller e-post innen 24 timer før neste times start, ellers ansees timen som utført.

Ved lengre sykdom der du ønsker å utsette kontrakten ber vi om legeerklæring. Betaling på avdrag går som normalt. Dersom din PT blir syk vil du bli kontaktet av din PT eller en annen fra oss så raskt som mulig.

Oppsatt time vil bli endret dersom ikke annet blir avtalt. Dersom din PT ikke lengre kan følge opp din trening, vil vi hjelpe deg videre med annen PT, for å sikre minst mulig opphold i din oppfølging.

Pris og Betaling

Prisen er avhengig av nivå på PT og antall PT klipp. Nedbetalingsplan skal opprettes før du begynner å bruke klippene, og du skal betale for minst like mange timer som du bruker per måned. Antall avbetalinger avtales ved kontraktsignering. Om du ønsker å trene oftere enn opprinnelig avtalt kan vi justere antall trekk.

Angrerett og Refusjon

Avtaler som er signert andre steder enn på treningssenter der din PT jobber har 14 dagers angrefrist etter signering av kontrakt. (iht. Angrerettlovens §20). Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til ditt Family Sports Club Senter skriftlig. Melding om at du ønsker å benytte angrefristen må være oss i hende senest 14 dager etter signering. Allerede gjennomførte klipp må betales. Ved signering på treningssenter der din PT jobber gjelder ingen angrefrist. Ubenyttede klipp refunderes ikke. Ved fremleggelse av legeerklæring om at du ikke kan trene refunderes et beløp tilsvarende 50% per klipp som ikke er benyttet. Slike refusjonskrav må gjøres gjeldende seneste 1 (én) måned etter at gyldighetsperioden er angitt i kontrakten for de kjøpte klippene er utløpt.

Family Sports Club har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom undertegnede bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller Family Sports Club med god grunn mistenker at så er tilfelle.

Vilkår knyttet til vekt- og livsstilsprogrammer

Dette avsnittet omhandler vilkår spesifikt tilknyttet til medlemskap for vekt- og livsstilsprogram. Vilkår knyttet til personopplysning, databehandling, betaling, ansvar,  

Family Sports Club tilbyr forskjellige medlemskap for vekt- og livsstilsprogram. Type medlemskap som angir varighet og pris velges ved avtaleinngåelse. Deltakere i programmet må ha fylt 18 år. 

Dersom det allerede foreligger et eksisterende avtaleforhold med ordinært medlemskap når medlem kjøper vekt- og  livsstilsprogram, vil det ordinære medlemskapet fryses i den perioden vekt- og livsstilsprogrammet løper. Når vekt- og livsstilsprogrammet avsluttes etter avtalt tidsperiode vil det ordinære medlemskapet starte automatisk, til de betingelser som opprinnelig var avtalt.

Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for at deres helsetilstand er slik at de uten risiko kan delta åa Family Sports Club sitt vekt- og livsstilsprogram. Treningssenterets personale kan ikke gjennomføre helsemessige vurderinger, og deltaker oppfordres til å kontakte fastlege ved spørsmål om egen helsetilstand og deltakelse.

Betaling kan gjøres månedlig gjennom programmets varighet, eller betales i sin helhet før oppstart. Betalingsvilkår som er beskrevet i vilkårene ellers er også gjeldende for medlemskap for vekt- og livsstilsendring.

Medlemmer som på grunn av særskilte omstendigheter er forhindret i a delta i vekt- og livsstilsprogram ved f.eks. skade, lengre sykdom eller graviditet og som kan dokumenteres med legeerklæring, kan gjennom skriftlig meddelelse til treningssenteret tilbys frys av medlemskapet. Ved et slikt tilfelle forlenges bindingstiden på programmet tilsvarende tiden programmet fryses. Er omstendighetene av en slik art at lege ikke anbefaler medlemmet a fortsette på programmet, kan kunden gjennom skriftlig meddelelse til treningssenteret avslutte avtalen uavhengig om bindingstiden ikke er utløpt. Da vil halvparten av resterende medlemskapsavgift refunderes. I slike tilfeller kreves legeerklæring vedlagt oppsigelsen av medlemskapet. Family Sports Club fakturerer i slike tilfeller for inneværende måned før medlemskapet avsluttes. 

Gruppetreff og treninger på timeplanen kan bli flyttet til en annen dag/tidspunkt i tilfeller av mangel pa personal ved for eksempel sykdom eller videreutdanning. Medlemmet kompenseres ikke for flyttede treff. Gruppetreff eller treninger som medlemmet ikke deltar på kan ikke tas igjen senere og kompensasjon for uteblitte treff gis ikke. Ordinære åpningstider kan variere i løpet av året på grunn av ferie/helligdager.

Behandlingsavtalen i All in omfatter følgende:

Allmennlege - videokonsultasjon

Legespesialist

Bildeundersøkelser (røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse)

Dagkirurgiske inngrep

Psykolog - videokonsultasjon

Idrettsmedisinsk Vakttelefon

Reiseutgifter til behandling

Forutsetninger for bruk av behandlingsavtalen i All in-medlemskapet

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må medlemmet ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-nummer. Medlemmet må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil.

Bestilling av time til utredning og behandling

Helsetjenestene i All In leveres av Frisk-Sentralen AS (heretter Frisk-Sentralen). Frisk-Sentralen skal forhåndsgodkjenne utgifter som kreves dekket i forbindelse med utredning og behandling. All utredning og behandling må derfor bestilles via Frisk-Sentralen. Får medlemmet henvisning fra vår videolege til videre undersøkelse og/eller behandling, er medlemmet selv ansvarlig for å sjekke om dette dekkes av avtalen.

Kontaktinformasjon: 

Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle.

Behandlingssted

Avtalen gjelder behandling i Norge, det vil si private og offentlige institutt/klinikker/sykehus som Frisk-Sentralen har inngått avtale med.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger

Ved inngåelse av All In samtykker medlemmet til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt av Frisk Sentralen sendes kunden digitalt via PasientPost. Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 

UTREDNING OG BEHANDLING

Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen.

Henvisninger fra våre videoleger må være utstedt i avtaleperioden. Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen.

Viderehenvisning til legespesialist, bildeundersøkelse, kirurgisk behandling og psykolog skal vurderes og utføres av Frisk-Sentralen sine egne videoleger. 

Ved viderehenvisning benytter vi oss av både offentlige og private helseaktører. Vi tilstreber primært å få tjenesten utført av det offentlige, og benytter oss blant annet av fritt sykehusvalg. Det vil av våre leger bli foretatt en medisinsk vurdering av ventetiden i det offentlige, og private aktører vil da bli vurdert.

Ansvarsbegrensning

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i henhold til denne avtalen.

Utredning og behandling som dekkes av avtalen

Allmennlege

Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasient må identifisere seg via  BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi vil tilstrebe å gi  legekonsultasjon samme dag som pasienten tar kontakt med Frisk-Sentralen. I perioder med stor  pågang vil konsultasjon med lege gis ved første ledige time. Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling,  viderehenviser videolegen til dette. Første viderehenvisning i et utrednings/behandlingsforløp som  er dekket av avtalen, tilstreber vi å få tildelt innen 20 virkedager (psykolog 10 virkedager) etter at  Frisk-Sentralen har mottatt informasjon om dette fra vår videolege. Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse,  henvises det til egen fastlege/legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke dekket av avtalen.

Medlemmets barn

Medlemmets barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Medlemmet må selv  bestille og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen  omfatter dekkes ikke. 

Legespesialist Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per år.

Bildeundersøkelser

Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT og ultralydundersøkelse. 

Dagkirurgiske inngrep

Et dagkirurgisk inngrep skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som  vår videolege har henvist til. Eventuell viderehenvisning til dagkirurgisk inngrep fra legespesialist,  skal godkjennes og administreres av Frisk-Sentralen. Dagkirurgi har en karenstid på 2 måneder  etter avtaleinngåelse.

Psykolog

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner  per år.

Idrettsmedisinsk Vakttelefon - 09 113. Ved akutt skade kan vår idrettsmedisinske vakttelefon kontaktes på telefon 09 113 alle hverdager  fra 16.00-22.00 og helgedager fra 12.00-18.00 for råd og veiledning relatert til skaden.  Idrettsmedisinsk Vakttelefon kan ikke benyttes ved sykdom.

Reiseutgifter til behandling

Avtalen dekker reiseutgifter til legespesialist, dagkirurgisk inngrep og bildediagnostikk  forhåndsgodkjent av Frisk-Sentralen. Dette gjelder når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse  og behandlingsstedet er mer enn 100 kilometer hver vei. Avtalen dekker billigste reisemåte og skal  klareres med Frisk-Sentralen i forkant av reisen. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per

kilometer. Dersom pasienten har fått tilsagn om behandling i det offentlige helsevesenet, dekkes reise av Pasientreiser. Egenandel ved Pasientreiser dekkes av pasienten selv.

Unntak

Avtalen dekker ikke:

Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet

Helsesjekk, screeningundersøkelser og undersøkelser som har helseforebyggende hensikt

Synskorreksjon, synskorrigerende behandling og behandling av skjeve hornhinner

Utredning og behandling av overvekt

Utredning, behandling, operasjon og medisinsk utstyr til behandling av søvnproblemer som  snorking og søvnapné

Utredning og behandling av hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat, implantat  og tilpasning av slike

Rekreasjons- og kuropphold

Organ- og vevstransplantasjoner, herunder stamcellebehandling og følger av slike

Utredning, behandling og operasjon ved sterilisering, seksuell dysfunksjon, abort,  prevensjon, svangerskap, fødselsskader, fertilitetsproblemer eller ved ønske om  kjønnsskifte.

Dagkirurgiske inngrep med totalkostnad som overstiger kroner 30.000 i tilfeller der Frisk Sentralen benytter private aktører

Rusbehandling

Behandling av kjønnssykdommer og HIV/AIDS

Behandling ved akutt oppstått livstruende sykdom

Tilstander der det foreligger pakkeforløp i det offentlige, eksempelvis kreft, hjerneslag og  psykiatri

Utredning og behandling hos tannlege eller kjeveortoped/kjevekirurg

Legemidler, hjelpemidler og medisinsk materiell

Kosmetiske behandlinger og/eller operasjoner, herunder følger/korrigering av tidligere  utførte kosmetiske behandlinger/operasjoner

Utgifter til avtalt behandling dersom kunden uteblir uansett årsak

GENERELT

Bindingstid

All In er en del av ditt treningsmedlemskap og følger derav de samme vilkårene som  treningsmedlemskapet i forbindelse med bindingstid.

Fornyelse og varighet

Avtalen gjelder for inneværende år og fornyes hver 1. januar for ett år om gangen, så lenge  avtalen ikke er opphørt. Selskapet har rett til å endre vilkår ved hvert hovedforfall. Hovedforfall er  1. januar og er den dato avtalen fornyes fra. 

Opphør av avtale

Medlemmet har kun tilgang til Frisk-Sentralens helsetjenester i avtaleperioden og vil ikke få  refundert utgifter til helsetjenester utover avtaleperioden. Dette gjelder også for påbegynt  utredning og/eller behandling.

Refusjon

Medlemmet må selv legge ut for behandling/undersøkelse vedkommende er henvist til fra våre  videoleger. Dette gjelder ikke ved henvisning til psykolog og/eller dagkirurgiske inngrep. Utlegg  som overskrider antall behandlinger/undersøkelser regulert i vilkårene dekkes ikke av Frisk Sentralen. Henvisninger til undersøkelser/behandlinger som ikke er omfattet av avtalen dekkes  ikke. Krav om refusjon må rettes til Frisk-Sentralen innen 6 måneder etter utført  behandling/undersøkelse. Utfylt refusjonsskjema samt spesifisert kvittering fra behandler må  foreligge for utbetaling av refusjon.

Force Majeure

Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som inngår i avtalen på  grunn av forhold utenfor Frisk-Sentralen sin kontroll, og som Frisk-Sentralen ikke kunne forutse,  unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv.

DEFINISJONER

Behandling

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade.  Behandling skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter.

Medlem

Den person som All In gjelder for.

Avtaleperioden

Tiden medlemmet er omfattet av All In, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil  den opphører.

Helbrede

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom  og/eller skade.

Legespesialist

Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og  offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne  sammenheng.

Medisinsk nødvendig behandling

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil  medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre  en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller  lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell  og riktig for den aktuelle lidelse. Kosmetisk kirurgi og følgetilstander av dette anses ikke som  medisinsk nødvendig.

Sykdom

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil  gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og  psykisk funksjonsevne. 

Varig

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade  ut over en periode på 12 måneder.

Symptomfri

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle  lidelse og/eller komplikasjoner/følger av denne.

Juridiske enheter bak våre treningssentre:

Family Sports Club-kjeden består av en rekke forskjellige juridiske enheter. En stor andel av sentrene er eid av kjeden selv, mens andre er deleid eller tilknyttet Family Sports Club gjennom en franchiseavtale.

Dette er selskapene bak Family Sports Club:

Family Sports Club Arendal
Janne Saudalen
Tlf: 57003016
Stoaveien 41C, 4848 Arendal
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Askim
Øystein Fundingsrud
Tlf: 69883833
Henstad alle 1a, 1809 Askim
Askim Trening & Helse AS
Org. nr: 992012412

Family Sports Club Averøy
Geir Haanshuus
Tlf: 71584244
Røsand
6530 Averøy
Friskus Trim & Helse AS
Org. nr: 968649639

Family Sports Club Bergen Askøy
Henriette Wilhelmine Skouen
Tlf: 57003003
Holmedalen 6B, 5300 Kleppestø
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Bergen Danmarksplass
Charlotte Wulf Hjørnevik
Tlf: 57003002
Garvergaten 15, 5054 Bergen
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Bergen Åsane
Glenn Tilseth
Tlf: 57003001
Litleåsveien 47, 5132 Nyborg
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Bodø City Nord
Therese Wallèn
Tlf: 57003030
City Nord, Inngang C, 8001 Bodø
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Bodø Jensvoll
Therese Ellingsen
Tlf: 57003010
Sneveien 17, 8072 Bodø
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Bodø Mørkved
Therese Ellingsen
Tlf: 57003009
Mørkvedlia Idrettspark, 8028 Bodø
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Drammen Lier
Ann Mari Nordby
Tlf: 32 20 80 80
Lierstranda 97, 3414 Lierstranda
Sports Club Akropolis AS
Org. nr: 967 299 642

Family Sports Club Drammen Marienlyst
Ann Mari Nordby
Tlf: 32 27 66 00
Schwartz gate 6, 3043 Drammen
Sports Club Akropolis AS
967 299 642

Family Sports Club Drammen Åssiden
Katrine Moen
Tlf: 32 27 66 00
Ingvald Ludvigsens gate 14, 3027 Drammen
Sports Club Akropolis AS
Org. nr: 967 299 642

Family Sports Club Drøbak
Karar Joda
Tlf: 57003018
Holterveien 4B, 1440 Drøbak
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Elverum Sentrum
Erik Clasen
Tlf: 62426040
Dammenveien 2, 2406 Elverum
Elverum Trim & Squashsenter AS
Org. nr: 979947259

Family Sports Club Elverum Terningen
Knut Hanstad
Tlf: 62426040
Hamarvegen 112, 2411 Elverum
Elverum Trim & Squashsenter AS
Org. nr: 979947259

Family Sports Club Fauske
Conny Furuhovde
Tlf: 57003008
Fauske Handelspark, 2. etg, 8208 Fauske
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Finnsnes
Hanne Brustad
Tlf: 57003014
Strandveien 68, 9300 Finnsnes
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Fredrikstad
Atle Martinsen
Tlf: 69300310
Freskoveien 16, 1605 Fredrikstad
Family Sports Club Fredrikstad AS
Org. nr: 976652630

Family Sports Club Grimstad
Inger Margrethe Ås
Tlf: 57003015
Storgt. 90, 4877 Grimstad
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Harstad Flex
Siw Sjøgren
Tlf: 57003013
Seljestadveien 11, 9406 Harstad
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Kongsberg
Michelle Kolbotn
Tlf: 32772390
Idrettsveien 4, 3617 Kongsberg
Kongsberg Medisinske Treningssenter AS
Org. nr: 961335744

Family Sports Club Kristiansund Løkkemyra
Geir Haanshuus
Tlf: 71584244
Nordmørsveien 54
6517 Kristiansund
Friskus Trim & Helse AS
Org. nr: 968649639

Family Sports Club Kristiansund Midtbyen
Geir Haanshuus
Tlf: 71584244
Knut Siems Gate 9
6509 Kristiansund
Friskus Trim & Helse AS
968649639

Family Sports Club Larvik Langestrand
Espen Ødegaarden
Tlf: 33130500
Staverns veien 2,3264 Larvik
Sprek Larvik AS
Org. nr: 923398651

Family Sports Club Larvik Torstrand
Espen Ødegaarden
Tlf: 33130500
Ryes Gate 28, 3263 Larvik
Sprek Larvik AS
Org. nr: 923398651

Family Sports Club Leknes
Magne Johansen
Tlf: 91657859
Lufthavnveien 3, 8370 Leknes
Lima Leknes AS
Org. nr: 923394400

Family Sports Club Mjøndalen
Tine Sandengen
Tlf: 57003021
Hagatjernveien 19, 3050 Mjøndalen
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Mo i Rana
Sheila  Katrin Reinfjell
Tlf: 57003007
Midtre gate 17a, 8624 Mo i Rana
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Moa
Trine Urkedal Roth
Tlf: 57003004
Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Mysen
Nina Kjoshagen
Tlf: 69890957
Opsahlveien 1A, 1850 Mysen
Mysen Treningssenter AS
Org. nr: 987572787

Family Sports Club Nørve (Key)
Trine Urkedal Roth
Tlf: 57003005
Vågaveien 27, 6008 Ålesund
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Porsgrunn
Espen Ødegaarden
Tlf: 35104606
Kulltangv 70, 3921 Porsgrunn
Sprek Fritid AS
Org. nr: 922717257

Family Sports Club Rakkestad
Arne Gjulem
Tlf: 69223435
Johs C Liens gt. 2, 1890 Rakkestad
Family Sports Club Rakkestad AS
Org. nr: 990049599

Family Sports Club Rognan.
Marie Louise Olsen
Tlf: 95360092
Jernbanegt. 19, 8250 Rognan
Family Sports Club Rognan AS
Org. nr: 997131061

Family Sports Club Sarpborg Quality
Marianne Wiese
Tlf: 69101603
Bjørnstadveien 20, 1712 Grålum
Family Sports Club Sarpsborg AS
Org. nr: 982344972

Family Sports Club Sarpsborg Iseveien
Lina Olsson
Tlf: 69972699
Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen
Inactivity AS
Org. nr: 988883476

Family Sports Club Skarnes
Lene Ruud
Tlf: 62967350
Disenåveien 23, 2100 Skarnes
Family Sports Club Skarnes AS
Org. nr: 983783341

Family Sports Club Ski
Kari Ottesen
Tlf: 57003020
Jernbanesvingen 6, 1400 Ski
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Skien
Espen Ødegaarden
Tlf: 35104606
Fridtjof Nansens gate 21, 3722 Skien
Sprek Fritid Skien AS
Org. nr: 922711232

Family Sports Club Sortland
Magnus Pettersen
Tlf: 76108090
Rådhusgata 9, 8400 Sortland
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Stamsund
Magne Johansen
Tlf: 91657859
J.M Johansesnsvei 19, 8340 Stamsund
Lima Leknes AS
Org. nr: 923394400

Family Sports Club Stokmarknes
Magnus Pettersen
Tlf: 76108090
Søndre gate 34, 8450 Stokmarknes
Stamina Trening Vesterålen AS
Org. nr: 988735655

Family Sports Club Sykkylven
Even Rotevatn
Tlf: 40001985
Vikøyra Brygge, 6230 Sykkylven
Family Sports Club AS
Org. nr: 990540411

Family Sports Club Søgne
Benedicte Andresen
Tlf: 38053500
Rådhusveien 35 - 37, 4640 Søgne
Søgne Fitness AS
Org. nr: 996476251

Family Sports Club Tønsberg
Hanne Gogstad-Andersen
Tlf: 57003017
Trudvangveien 75, 3117 Tønsberg
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Vestby
Kari Ottesen
Tlf: 57003019
Saglia 5, 1540 Vestby
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Family Sports Club Volda
Even Rotevatn
40001985
Industrigata 14, Spinneriet, 6100 Volda
Family Sports Club Volda AS
Org. nr: 985843139

Family Sports Club Ørje
Siv Renate Fagerås
Tlf: 69811550
Skolegata 3, 1870 Ørje
Family Sports Club Ørje AS
Org. nr: 995933012

Family Sports Club Ålesund
Trine Urkedal Roth
Tlf: 57003006
Sundgata 12, 6003 Ålesund
Family Sports Club AS
Org. nr: 946921815

Vilkårsendringer:

Vilkårene ble endret 06.01.2020. Vilkår knyttet til behandlingsavtalen og frys av medlemskap er endret.

Vilkårene ble revidert 15. mai 2020. Det er nå mulig å tegne medlemskap fra fylte 15 år, med spesielle betingelser. Det er lagt til vilkår for spesialmedlemskap som medlemskap knyttet til vekt- og livsstilsendring. Vilkårene knyttet til behandlingsavtalen i All in-medlemskapet er justert. Tydeliggjøring av vilkår for Familiemedlemskap. Vilkår for online-medlemskap er lagt til.

Vilkårene ble revidert 09.01.2020. En oversikt over hvilke juridiske enheter som drifter Family Sports Club-sentrene ble lagt til. Det ble også lagt til en presisering om at informasjon om ditt medlemskap finnes på fsc.no under mine sider.