Generelle vilkår

Family Sports Club. Gjeldende fra 08.2019.

Generelt

Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder på alle Family Sports Club sentre. Nederst her står en oversikt over de forskjellige juridiske enhetene. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.

Family Sports Club har ulike typer av medlemskap som reguleres i disse vilkårene:
Basic, Standard og andre ordinære medlemskap (som idrettsmedlemskap m.m).
All In medlemskap, som inkluderer behandlingsavtaler.

Såfremt medlemmet ønsker å benytte tjenesten Personlig Trening er også disse vilkårene regulert her.

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Family Sports Club sin nettside, fsc.no.

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.


Medlemskap

Medlemskap i Family Sports Club kan tegnes av myndige personer som:

→ Har en allmenn god helsetilstand.
→ Ikke har utestående gjeld tilknyttet medlemskap i Family Sports Club.
→ Ikke tidligere er blitt utestengt fra ett eller flere sentre i Family Sports Club
→ Ved innmelding av medlemskap fra 13 til 18 år skal foresatt (e) signere for medlemskapet ved innmelding. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

Family Sports Club forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold.


Aldersgrense

Aldersgrense for å trene hos Family Sports Club er 13 år.

Senteret har aldersbetingede regler for gruppen 13-17 år. Medlemmer under 17 år plikter å følge senterets opplæringsopplegg eller få eget treningsopplegg godkjent av senterets personale. Etter utført opplæring i regi av senteret er foresatt(e) ansvarlig for medlemmet så lenge det er i alderen 13 – 17 år.

Egne treningstider og regler kan gjelde for denne aldersgruppen. I den måneden medlemmet fyller 17 år justeres månedsavgiften automatisk til gjeldende ordinære pris. Student, bedrifts eller familierabatt kan være gjeldende, men det er medlemmets ansvar å kreve rabatten.

Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemmet kan ikke gi andre tilgang til senteret i bemannet eller ubemannet åpningstid uten avtale med senteret. Family Sports Club har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte i morselskap eller det enkelte senter.

Varighet og opphør

Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil ha bindingstid på 12 måneder, og deretter en måneds oppsigelsestid. Ved kjøp av medlemskap uten bindingstid er oppsigelsestiden en måned.
Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden. Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på et Family-senter. Ved oppmøte på et senter, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Family Sports Club.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Family Sports Club innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Family Sports Club-senter. Dersom medlemmet starter å trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt.
Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende, og det ikke er mulig med overføring til et annet treningssenter i Family Sports Club, frafalles bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til treningssenteret å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig

Endringer i avtale

Family Sports Club har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Family Sports Club forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler iht. konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft.

Endringer Family Sports Club antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft , og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid.

Sperring og heving av medlemskap

Family Sports Club har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:
- mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter.
- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, etter mottatt skriftlig advarsel
- brudd på Family Sports Club sin Antidopingpolicy.
- misbruk av medlemskort.

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

Frys av medlemskap

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum én måned og maksimalt tre måneder. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum 12 fullt betalende måneder.

Midlertidig avbrudd i forbindelse med ferie kan kun benyttes i de tilfeller der medlemmet har kjøpt tilleggsproduktet Frys Forsikring. Frys Forsikring gir rett til frys i angitte antall måneder, og forplikter medlemmet til å betale 12 måneders Frys Forsikring til angitt pris. Frys Forsikring har 12 måneders bindingstid uavhengig av bindingstiden på medlemskapet, og kan inngås når medlemskapet inngås eller på et senere tidspunkt. Spesielle betingelser gjelder for familiemedlemskap.

Dersom frys av medlemskap skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere grunnen med en utfyllende legeattest. Legeattest må beskrive hva som gjør at medlemmet ikke er i stand til å benytte seg av senterets tilbud om fysisk aktivitet, samt angi varigheten. Family Sports Club sitt medisinske personell kan vurdere attesten og be om ytterligere opplysninger, eller foreslå aktivitet som er passende dersom de finner det hensiktsmessig.

Rabatter

Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid.

Medlemskort og legitimasjon

Family Sports Club benytter en app for besøksregistrering, åpne døren ved ubemannet åpningstid og registrering av oppmøte til gruppetrening. Tilgang krever aktivt medlemskap. Medlem kan etter ønske velge å kjøpe et fysisk medlemskort til den pris som oppgis i resepsjonen. App eller fysisk kort skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemskortet og app er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Family Sports Club tilsvarende 6 måneders medlemsavgift.
Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Family Sports Club.

Betalingsbetingelser

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Family Sports Club til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift om bindingstid avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.

Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Family Sports Club kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

Medlemmet kan benytte automatisk trekk (AvtaleGiro eller repeterende kortbetaling) også i forbindelse med kjøp av andre varer og tjenester levert av Family Sports Club. Det er medlemmets ansvar å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Betalingsinformasjon kan endres på “min side” på fsc.no ved å logge inn med oppgitt e-postadresse. Der finnes også opplysninger om medlemskap og månedspris. 

Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

Administrasjonsgebyr på kr 250,- tilkommer årlig. Gjelder for alle abonnement, foruten All In Familiemedlemskap der beløpet er 500 kr årlig selv om det er flere enn to medlemmer. 

Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler.
Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

Overvåkning

Senterets kan være kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning,

Personvern og markedsføring

Family Sports Club vil til enhver tid behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på nettsiden.

Family Sport Club behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved inngåelsen av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at senteret registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) samt medlemmets bruk av senterets tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Family Sports Club. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Family Sports Club v/CEO.

Medlemmet samtykker til at senteret lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemskapets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegget for vedkommende. Med treningshistorikk menes antall besøk på senteret, hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har bestilt plass til og hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har avbestilt. Etter endt medlemskap kan medlemmet selv gi samtykke til at senteret lagrer treningshistorikk for en lengre periode (1-3 år) i forbindelse med tjenester og tilbud. Dersom medlemmet ikke gir slikt samtykke, vil treningshistorikken slettes eller anonymiseres av senteret etter endt medlemskap. For øvrig lagres medlemmets personopplysninger så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på 12 måneder etter opphør av medlemskapet. Personopplysningene kan lagres lengre der det foreligger rettslig grunnlag,i eksempelvis bokføringsloven.

Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve treningshistorikken slettet dersom ønskelig, også i medlemsperioden. Family Sports Club vil da bekrefte mottatt melding om sletting og bekrefte sletting så snart dette er gjort.

Utlevering av opplysninger til utenforstående knyttet til medlemmet kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

Ved inngåelse av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at Family Sports Club kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post, telefon m.fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedshenvendelser ved å kontakte senteret. Markedsaktivitet basert på samtykke kan medlemmer selv administrere.

Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår, endringer av medlemsavtalen eller annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre medlemsavtalen

Medlemmet plikter å informere Family Sports Club om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder treningskontrakt administrerer medlemmet selv på «Min side» eller informasjonen leveres skriftlig til Family Sports Club via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Family Sports Club er tilgjengelig på Family Sports Club nettside (www.fsc.no).

Antidopingpolicy

Family Sports Club har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Family Sports Club stiller krav til at medlemmet tar avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Family Sports Club rett til å heve avtalen.
Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se oppdatert liste på www.antidoping.no

Family Sports Club har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/hun befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom medlemmet ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av treningskontrakt, og Family Sports Club har anledning til å heve treningskontakten.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på «Treningssenter» kan bli politianmeldt.
Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Family Sports Club Antidopingpolicy og innrette seg deretter.

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning

Family Sports Club er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Family Sports Club sin kontroll, og som Family Sports Club ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).
Treningskontrakten er underlagt norsk lov.
Tvister mellom medlemmet og Family Sports Club skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler, med Bergen som verneting.

ALL IN-medlemskapet

All In er et treningsmedlemskap som inkluderer en behandlingsavtale som er nærmere definert nedenfor. I tillegg omfatter All in medlemskap tilgang til alle sentrene i Family Sports Club, gruppetimer samt andre lokale fordeler, se nærmere beskrivelse på nettsiden.

Behandlingsavtalen i ALL IN-medlemskapet omfatter:

-Avtalen omfatter følgende:
-Allmennlege
-Legespesialist
-Bildeundersøkelser (røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse)
-Dagkirurgiske inngrep
-Psykolog
-Idrettsmedisinsk Vakttelefon
-Reiseutgifter til behandling

Bestilling av utredning og behandling
Helsetjenestene i All In leveres av FRISK Sentralen ved Idrettsmedisinsk Avdeling AS (heretter Idrettsmedisinsk Avdeling). FRISK Sentralen skal forhåndsgodkjenne utgifter som kreves dekket i forbindelse med utredning og behandling. All utredning og behandling må derfor bestilles via FRISK Sentralen.

Kontaktinformasjon:
-Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00
-Epost: behandling@idrettsmedisinsk.no.

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i epost. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle.

Behandlingssted
Avtalen gjelder behandling i Norge, det vil si ved klinikker som Idrettsmedisinsk Avdeling driver selv eller ved private og offentlige institutt/klinikker/sykehus som Idrettsmedisinsk Avdeling har inngått avtale med.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger
Ved inngåelse av All In samtykker medlemmet til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. Idrettsmedisinsk Avdeling forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern.

UTREDNING OG BEHANDLING

Tilstander som kan gi rett til utredning og behandling

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom.

Henvisninger fra våre allmennleger må være utstedt i avtaleperioden. Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i offentlige sykehus. Idrettsmedisinsk Avdeling sine allmennleger skal vurdere hva som er medisinsk nødvendig.

Henvisning til legespesialist, bildeundersøkelse kirurgisk behandling og psykolog skal vurderes og utføres av Idrettsmedisinsk Avdeling sine egne allmennleger.

Unntak
Idrettsmedisinsk Avdeling dekker ikke utgifter til avtalt behandling dersom medlemmet uteblir uansett årsak.

Ansvarsbegrensning
Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres under helsemedlemskapet.

Utredning og behandling som dekkes av avtalen:

Allmennlege
Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasient må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Allmennlegen vil være tilgjengelig alle virkedager i tidsrommet 08.30 – 15.00. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi vil tilstrebe å gi legekonsultasjon til pasienter som tar kontakt med FRISK Sentralen samme dag. I perioder med stor pågang vil konsultasjon med lege gis ved første ledige time. Allmennlegen kan henvise til andre tjenester i behandlingsavtalen dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning eller behandling. Dersom allmennlegen finner at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises pasienten til egen fastlege/legevakt eller til lege i en av Idrettsmedisinsk Avdeling sine klinikker. Henvisninger som krever fysisk undersøkelse hos annen allmennlege/legevakt er ikke dekket av helsemedlemskapet.

Helsemedlemmets barn
Helsemedlemmets barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke.

Legespesialist
Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per bindingsperiode. Vi tilstreber å få time til legespesialist innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Bildeundersøkelser
Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT og ultralydundersøkelse. Vi tilstreber å få time til undersøkelse innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Dagkirurgiske inngrep
Ved dagkirurgi dekkes inngrep der totalkostnad ikke overstiger kr 30.000,- per bindingsperiode. Operasjonen skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som vår allmennlege har henvist til. Vi tilstreber å få time til operasjon innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Psykolog
Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per bindingsperiode. Vi tilstreber å få konsultasjon hos psykolog innen 10 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Idrettsmedisinsk Vakttelefon - 09 113
Ved akutt skade kan vår idrettsmedisinske vakttelefon kontaktes på telefon 09 113 alle hverdager fra 16.00-22.00 og helgedager fra 12.00-18.00 for råd og veiledning relatert til skaden. Idrettsmedisinsk Vakttelefon kan ikke benyttes ved sykdom.

Reiseutgifter til behandling
Avtalen dekker reiseutgifter fra fast bostedsadresse til behandlingsstedet når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei. Avtalen dekker billigste reisemåte og skal klareres med FRISK Sentralen i forkant av reisen. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. Dersom pasienten har fått tilsagn om behandling i det offentlige helsevesenet, dekkes reise av Pasientreiser.

2.3. Unntak

-Avtalen dekker ikke utgifter til:
-Allmennlege dersom videokonsultasjon er uegnet
-Helsesjekk, screeningundersøkelser og undersøkelser som har helseforebyggende hensikt
-Synskorreksjon, synskorrigerende behandling og behandling av skjeve hornhinner
-Utredning og behandling av overvekt
-Utredning, behandling, operasjon og medisinsk utstyr til behandling av søvnproblemer som snorking og søvnapnè
-Utredning og behandling av hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat, implantat og tilpasning av slike
-Rekreasjons- og kuropphold
-Organ- og vevstransplantasjoner, herunder stamcellebehandling og følger av slike
-Utredning, behandling og operasjon ved sterilisering, seksuell dysfunksjon, abort, prevensjon, svangerskap, fødselsskader, -fertilitetsproblemer eller ved ønske om kjønnsskifte
-Rusbehandling
-Behandling av kjønnssykdommer og HIV/AIDS
-Utredning og behandling hos tannlege eller kjeveortoped/kjevekirurg
-Legemidler og medisinsk materiell
-Kosmetiske behandlinger og/eller operasjoner, herunder følger av tidligere utførte kosmetiske behandlinger/operasjoner

3. GENERELT

Bindingstid
All In er en del av ditt treningsmedlemskap og følger derav de samme vilkårene som treningsmedlemskapet i forbindelse med bindingstid.

Opphør av avtale
Dersom avtalen opphører dekker Idrettsmedisinsk Avdeling (FRISK Sentralen) utgifter til behandling i inntil 1 måned utover avtaleperiode for sykdoms- og skadetilfeller som er henvist og godkjent i avtaleperioden.

4. DEFINISJONER


Behandling
Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade.


Medlemmet
Den person som All In gjelder for.

Avtaleperioden
Tiden medlemmet er omfattet av All In, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil den opphører.

Helbrede
Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom eller skade.

Legespesialist
Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.

Medisinsk nødvendig behandling
Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Kosmetisk kirurgi og følgetilstander av dette anses ikke som medisinsk nødvendig.

Sykdom
Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil gi, kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og psykisk funksjonsevne.

Varig
Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade ut over en periode på 12 måneder.

Symptomfri
Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne.


All In Familiemedlemskap
Familiemedlemskap er medlemskap til hele familien til en rabattert pris. Familiemedlemskap er et All In medlemskap.
Familiemedlemskapene kan tegnes der minst to familiemedlemmer har samme folkeregistrerte adresse. Det er en begrensning på fem familiemedlemmer som kan inkluderes i medlemskapet. Familiemedlemskapet skal ha en fast betaler, som betaler for hele familien.

Ved frys av familiemedlemskap krever det at samtlige personer tegner tilleggsproduktet Frys Forsikring, og at samtlige fryser medlemskapene sine under den aktuelle tiden. Familiemedlemskapet kan ikke kombineres med andre rabatter og lignende.

Vilkår knyttet til bruk av tjenesten personlig trening

Generelt

Kontrakten gjelder for den som er beskrevet i feltet ”Kunde” og kan ikke overdras andre. Det er ikke mulighet til å videreselge eller overføre resterende PT klipp til andre personer.

Betingelser

I tillegg til kontrakten kan enkelte særskilte vilkår gjelde for enkelte tjenester og/eller tilbud. Du må være over 18 år for å inngå kontrakt. Er du under 18, men over 16 år, kan kontrakten kun undertegnes av deg og dine foresatte etter samtale med og under påsyn av din PT. Er du under 18 år vil vi kun akseptere foresatte som betaler av kontrakt.

Helse og Trening

Din PT er en spesialist på trening av friske personer og du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene med Personlig Trener. Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt. Har du skader eller plager som kan ha innvirkning på din trening så er det viktig at du opplyser din PT om dette. Det er opp til din PT å vurdere om hun/han har den kompetansen som er nødvendig for å utføre en forsvarlig trening ut fra informasjonen som blir gitt. Kunde er selv ansvarlig for sin egen helse. Kunde må kontakte sin lege eller annen primærhelsetjeneste ved usikkerhet rundt sin egen helse.

Gjennomføring av PT timen

Du møter til timen til avtalt tid, iført bekledning som er i tråd med våre trivselsregler og praktisk i forhold til fysisk aktivitet. Ta med vann/drikke. Er du avhengig av medisiner (astma eller lignende) så er det ditt ansvar å ha med disse ved behov. Du skal signere for oppmøte ved hver time. Dette gjelder ikke PT Online, hvor timene forfaller etter avtalt tid. Dersom du kommer for sent til timen blir din treningstid forkortet tilsvarende. Ved PT-gruppe går timen til avtalt tid, og du blir automatisk trukket for timen uavhengig av oppmøte.
Kan du ikke møte til timen plikter du å gi din PT beskjed om dette senest 24 timer før timens start. Dersom dette ikke skjer så ansees timen utført og du må betale for denne som en vanlig treningstime.
Alle avtaler skal gjennomføres innenfor en periode på 12 mnd. etter signert avtale, unntak avtales med PT. Timer som ikke er benyttet forfaller automatisk 12 mnd. etter signert avtale.

Sykdom
Dersom du blir syk plikter du, uten unødig opphold, å gi beskjed til din PT. Beskjeden gis direkte til din PT via tlf, sms eller e-post innen 24 timer før neste times start, ellers ansees timen som utført.
Ved lengre sykdom der du ønsker å utsette kontrakten ber vi om legeerklæring. Betaling på avdrag går som normalt. Dersom din PT blir syk vil du bli kontaktet av din PT eller en annen fra oss så raskt som mulig. Oppsatt time vil bli endret dersom ikke annet blir avtalt. Dersom din PT ikke lengre kan følge opp din trening, vil vi hjelpe deg videre med annen PT, for å sikre minst mulig opphold i din oppfølging.

Pris og Betaling
Prisen er avhengig av nivå på PT og antall PT klipp. Nedbetalingsplan skal opprettes før du begynner å bruke klippene, og du skal betale for minst like mange timer som du bruker per måned. Antall avbetalinger avtales ved kontraktsignering. Om du ønsker å trene oftere enn opprinnelig avtalt kan vi justere antall trekk.

Angrerett og Refusjon
Avtaler som er signert andre steder enn på treningssenter der din PT jobber har 14 dagers angrefrist etter signering av kontrakt. (ihht. Angrerettslovens §20). Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til ditt Family Sports Club Senter skriftlig. Melding om at du ønsker å benytte angrefristen må være oss i hende senest 14 dager etter signering. Allerede gjennomførte klipp må betales. Ved signering på treningssenter der din PT jobber gjelder ingen angrefrist. Ubenyttede klipp refunderes ikke. Ved fremleggelse av legeerklæring om at du ikke kan trene refunderes et beløp tilsvarende 50% per klipp som ikke er benyttet. Slike refusjonskrav må gjøres gjeldende seneste 1 (én) måned etter at gyldighetsperioden er angitt i kontrakten for de kjøpte klippene er utløpt. Family Sports Club har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom undertegnede bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller Family Sports Club med god grunn mistenker at så er tilfelle.

Juridiske enheter bak våre treningssentre:

Family Sports Club-kjeden består av en rekke forskjellige juridiske enheter. En stor andel av sentrene er eid av kjeden selv, mens andre er deleid eller tilknyttet Family Sports Club gjennom en franchiseavtale.

Dette er selskapene bak Family Sports Club:

SenternavnSenterlederTelefonAdresse SelskapsnavnOrg. nr.
Family Sports Club ArendalJanne Saudalen37020100Stoaveien 41C, 4848 ArendalFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club AskimØystein Fundingsrud69883833Henstad alle 1a, 1809 AskimAskim Trening & Helse AS992012412
Family Sports Club Bergen AskøyConnie Halvorsen55294301Holmedalen 6B, 5300 KleppestøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bergen DanmarkplassMonica Skjold55294301Garvergaten 15, 5054 BergenFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bergen ÅsaneJill Hachvaag55294301Litleåsveien 47, 5132 NyborgFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø City NordCathrine Handegård95450982City Nord, Inngang C, 8001 BodøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø JensvollCathrine Handegård45278710Sneveien 17, 8072 BodøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø MisværCathrine Handegård41850980Servicetorget, 8100 MisværFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø MørkvedCathrine Handegård41859644Mørkvedlia Idrettspark, 8028 BodøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø SpektrumCathrine Handegård90802489Plassmyrveien, 8001 BodøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Bodø TverlandetCathrine Handegård45278755Grøttingen 25, 8050 BodøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Drammen LierAnn Mari Nordby32 20 80 80Lierstranda 97, 3414 LierstrandaSports Club Akropolis AS967 299 642
Family Sports Club Drammen MarienlystAnn Mari Nordby32 27 66 00Schwartz gate 6, 3043 DrammenSports Club Akropolis AS967 299 642
Family Sports Club Drammen ÅssidenKatrine Moen32 27 66 00Ingvald Ludvigsens gate 14, 3027 DrammenSports Club Akropolis AS967 299 642
Family Sports Club DrøbakKristin E Richardsen64989696Holterveien 4B, 1440 DrøbakFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Elverum SentrumErik Clasen62426040Dammenveien 2, 2406 ElverumElverum Trim & Squashsenter AS979947259
Family Sports Club Elverum TerningenKnut Hanstad62426040Hamarvegen 112, 2411 ElverumElverum Trim & Squashsenter AS979947259
Family Sports Club FauskeHeidi Johansen47841188Fauske Handelspark, 2. etg, 8208 FauskeFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club FinsnesFrode Wiggen77841660Strandveien 68, 9300 FinnsnesFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club FredrikstadAtle Martinsen69300310Freskoveien 16, 1605 FredrikstadFamily Sports Club Fredrikstad AS976652630
Family Sports Club GrimstadInger Margrethe Ås37042233Storgt. 90, 4877 GrimstadFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club HaldenMonica Nordahl69197800Walkersgate 4, 1771 HaldenFamily Sports Club Halden AS993278920
Family Sports Club Harstad FlexSiw Sjøgren77003500Seljestadveien 11, 9406 HarstadFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Harstad KanebogenSiw Sjøgren77003500Nesseveien 2B, 9411 HarstadFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club KongsbergMichelle Kolbotn32772390Idrettsveien 4, 3617 KongsbergKongsberg Medisinske Treningssenter AS961335744
Family Sports Club Larvik LangestrandEspen Ødegaarden33130500Staverns veien 2,3264 LarvikSprek Larvik AS923398651
Family Sports Club Larvik TorstrandEspen Ødegaarden33130500Ryes Gate 28, 3263 LarvikSprek Larvik AS923398651
Family Sports Club LeknesMagne Johansen91657859Lufthavnveien 3, 8370 LeknesLima Leknes AS923394400
Family Sports Club LøtenKristin Kjos62590210Stasjonsvegen 14, 2340 LøtenFriskus Frisklivssenter AS976773845
Family Sports Club MjøndalenTine Sandengen32236969Hagatjernveien 19, 3050 MjøndalenFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club Mo i RanaTrine Haugen95000974Midtre gate 17a, 8624 Mo i RanaFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club MoaTrine Urkedal Roth40001985Langelandsvegen 17, 6010 ÅlesundFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club MysenNina Kjoshagen69890957Opsahlveien 1A, 1850 MysenMysen Treningssenter AS987572787
Family Sports Club Nørve (Key) 40001985Vågaveien 27, 6008 ÅlesundFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club PorsgrunnEspen Ødegaarden35104606Kulltangv 70, 3921 Porsgrunn Sprek Fritid AS922717257
Family Sports Club RakkestadArne Gjulem69223435Johs C Liens gt. 2, 1890 RakkestadFamily Sports Club Rakkestad AS990049599
Family Sports Club Rognan.Marie Louise95360092Jernbanegt. 19, 8250 RognanFamily Sports Club Rognan AS997131061
Family Sports Club Sarpborg QualityMarianne Wiese69101603Bjørnstadveien 20, 1712 GrålumFamily Sports Club Sarpsborg AS982344972
Family Sports Club Sarpsborg IseveienLina Olsson69972699Snekkerstubakken 26, 1738 BorgenhaugenInactivity AS988883476
Family Sports Club SkarnesLene Ruud62967350Disenåveien 23, 2100 SkarnesFamily Sports Club Skarnes AS983783341
Family Sports Club SkiLone Senseth96626190Jernbanesvingen 6, 1400 SkiFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club SkienEspen Ødegaarden35104606Fridtjof Nansens gate 21, 3722 Skien Sprek Fritid Skien AS922711232
Family Sports Club SortlandBirgith Knutsen76108090Rådhusgata 9, 8400 SortlandFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club StamsundMagne Johansen91657859J.M Johansesnsvei 19, 8340 StamsundLima Leknes AS923394400
Family Sports Club StokmarknesMagnus Pettersen76108090Søndre gate 34, 8450 StokmarknesStamina Trening Vesterålen AS988735655
Family Sports Club SvolværBritt Karin Walsøe90406811Sivert Nilsensgate 35, 8300 SvolværFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club SykkylvenEven Rotvatn40001985Vikøyra Brygge, 6230 SykkylvenFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club SøgneBenedicte Andresen38053500Rådhusveien 35 - 37, 4640 SøgneSøgne Fitness AS996476251
Family Sports Club TromsøSigbjørn Fremnesvik77653600Strandgata 5/7, 9008 TromsøFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club TønsbergHanne Gogstad33300980Trudvangveien 75, 3117 TønsbergFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club VestbyKari Ottesen64953464Saglia 5, 1540 VestbyFamily Sports Club AS946921815
Family Sports Club VoldaEven Rotvatn40001985Industrigata 14, Spinneriet, 6100 VoldaFamily Sports Club Volda AS985843139
Family Sports Club ØrjeSiv Renate Fagerås69811550Skolegata 3, 1870 ØrjeFamily Sports Club Ørje AS995933012
Family Sports Club ÅlesundTrine Urkedal Roth40001985Sundagata 12, 6003 ÅlesundFamily Sports Club AS946921815

Vilkårsendringer:

Vilkårene ble revidert 09.01.2020. En oversikt over hvilke juridiske enheter som drifter Family Sports Club-sentrene ble lagt til. Det ble også lagt til en presisering om at informasjon om ditt medlemskap finnes på fsc.no under “mine sider”.